بايگانی‌ وب‌نوشت

مخالفت صریح رئیس قوه قضائیه با اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی

تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون!

در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه  که در آن سخن و هذیان های ولی فقیه بالاتر از قانون محسوب می شود و اوست که حرف آخر را می زند و اساسا  قانون فاقدجایگاه داوری در قضاوت و برخورد با شهروندان است. و بر همین اساس قانون اساسی نظام هم با همه محدودیت ها و ماهیت غیردمکراتیکش هیچ گاه مبنای واقعی داوری نبوده و تنها برای به نمایش گذاشتن در پشت ویترین تدوین شده است برای استتارچهره استبدادمطلقه  که بله! ما هم یک دولت قانون بوده و  دارای یک قانون اساسی- آن هم از مترقیانه ترینش-  هستیم!.

Read the rest of this entry

Advertisements