بايگانی‌ وب‌نوشت

در حمایت از دادخواهی یک زندانی سیاسی اوین!

در حاشیه دادخواهی یک زندانی اوین از اعدام شدگان دهه 60
در خبرها آمده بود که مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی اوین با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام سه برادر و یک خواهرش شده که در دهه ۶۰ اعدام شده اند…
انتشارفایل صوتی منتظری که رژیم را ناگزیر به اعتراف کلی نسبت جنایت های خود کرد، فرصت تازه ای را برای حضورفعال جنبش دادخواهی و پیوند با فضاها و جدید فراهم ساخت. اما متأسفانه از این فرصت استفاده بهینه نشده است. لازم بود که حداقل هزاران خانواده در داخل و خارج کشور- البته با حمایت شمارزیادی ار فعالان و کنشکران سیاسی-اجتماعی- با انتشاربیانیه ای ضمن محکوم کردن آن جنایت و طرح مطالبات اساسی خود و دادخواهی افکارعمومی داخل و جهان را مخاطب قرارمی داد. هم چنین می شد و می شود به ابتکارهائی چون اقدام مریم اکبری مبادرت ورزید و ثالثا در خارج از کشوراکسیون های حمایتی ازآ ن درنقاط مختلف برقرار می شد. با ترجمه متنی که امضاء هزاران خانواده در زیرآن قیدشده باشد به زبان های خارجی می شد و می شودارتباطات فعال تری با رسانه ها و نهادهای حقوق بشرجهانی و احزاب و سازمان های مترقی گرفت و به دولت های خارجی بویژه اروپائی برای زیرفشارگذاشتن سیاست های سربکوبگران رژیم اسلامی فشاربیشتر و موثرتری وارد ساخت. …. بی شک نقش و مسولیت جریانات و نیروها چپ- اعم از گروه ها و یا تشکل ها و یا افراد-در خارج از کشور- که البته مستلزم تقویت همگرائی و دوری ازفرقه گرائی و هژمونی طلبی است- در این بی حرکتی کم نبوده است. …. جریان هائی که خود به طورطبیعی در پیوند با خانواده ها بوده و خوداعضاء بسیاری را نیز در همین جنایت ( و دیگرجنایت های) رژیم از دست داده اند……

Read the rest of this entry

Advertisements