آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟

اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی وپیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید. اکنون مدتهاست که او برطبل معطوف به جنگ سرد و از جمله افزایش فشاربه روسیه و محاصره آن توسط ناتو می کوبد. Read the rest of this entry

انتخاب نهائی ترامپ و شکست احضارروح بنیان گذاران!

مدتی بود که برگزیدگان کالج انتخاباتی زیرفشاربخش بزرگی از افکارعمومی جامعه، از طریق تظاهرات (که او رئیس جمهورمانیست) ارسال امیل و نامه…. قرارگرفته بودند تا از حق قانونی خود-گرچه این حق عملا تشریفاتی بوده است- برای کنارگذاشتن ترامپ بدلیل عدم صلاحیتش بهره جویند. Read the rest of this entry

لرزه های افول اقتدار و هژمونی یک ابرقدرت!

یکی از عجیب ترین مسائلی که بویژه این روزها  ذهن آدم را بخود جلب می کند، ادعاها و رویکرد دولت آمریکا درمورددخالت روسیه در انتخابات آمریکااست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود. Read the rest of this entry

پروازپرستوفروهر به ایران علیرغم تهدیدقوه قضائیه

گفتگوی زیبا و بیادماندنی پرستو فروهر در فرودگاه آلمان علیرغم احضاریه اوین.

قوه قضائیه این بارپیشدستی کرده و برگ احضاریه فرستاده است، تا اساسا مراسمی برای بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر برگزار نشود تا مجبور شود مثل هرسال جلوی آن را بگیرد. جمهوری اسلامی ظاهرا قراراست خود را زیربهمنی از نقض سیستماتیک حقوق بشر و اولیه هر انسان مدفوق سازد و رسوائی خود را عالمگیر سازد…

Read the rest of this entry

اتاق های فکر یا دولت موازی؟

اعتراف وزیرارشادسابق به وجود»دولت موازی»: او که خودبدلیل کارشکنی و اعمال نفوذهمین اتاق ها از وزارت ارشاد برکنار یا کناره گرفت، گرچه در مقام سخن از آن ها به عنوان اتاق های فکری که کارشکنی می کنند نام می برد، اما توصیفی که از کارکرد آن ها به عمل می آورد کارکردیک دولت موازی است: Read the rest of this entry

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟

بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند. Read the rest of this entry

آیا حضورزنان در مجامع تصمیم گیری احتمال شانس موفقیت در مذاکرات صلح و کاهش از دامنه جنگ را بالا می برد؟

مطالعه نشان می دهد که مشارکت زنان و گروه های مدنی در مذاکرات صلح می تواند احتمال شکست مذاکرات و توافقات منعقد شده را تا 64 درصد کاهش دهد. نتایج پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده نیز حاکی از آن است که حضور و مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح طول عمر توافقنامه را افزایش داده و احتمال این که این توافقات برای 15 سال یا بیشتر دوام بیاورند را تا 35 درصد افزایش می دهد. Read the rest of this entry

نگاهی به یادداشت خبرگزاری ایرنا با عنوان«روزی به نام کوروش و گذر از تردید به واقعیت»

همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی اردوغان را تسخیرکرده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟ البته این امکان که جمهوری اسلامی ناسیونالیسم و باستانگرائی را جایگزین اسلام و شیعه گری کند، ضعیف است. اما سه نکته را که در وضعیت کنونی موجب تقویت هم پوشانی آن دو می شود، نباید نادیده گرفت: Read the rest of this entry

چرا تمرکزاصلی افشاگری به جای فرد-سعیدطوسی- بایدمتوجه سیستم و کانون قدرت باشد!

در این نوع افشاگری ها بنظرم لازم است که تمرکزاصلی روی مناسبات قدرت، علیه سیستم و رانت و مصونیتی باشد که وابستگی به قدرت ایجادمی کند، و نه کانونی شدن روی یک فرد. چرا که خود این فرد هم- گرچه به نوبه خودمقصراست و درحدخود هم باید زیرفشارقرارگیرد و افشاء شود؛ اما در واقع خود قربانی همین نوع مناسبات است. مشخصا قوه قضائیه از رئیس آن تا معاون و دادستان، و بویژه بیت رهبری باید کانون افشاء باشد

چه بسا زمانی خودرژیم تحت شرایطی این نوع افراد را برای نجات خود قربانی کند. چنان که بارها این کار را کرده است بدون آن که کوچکترین تکانی به اصل و منشأ اصلی فسادوارد شود. نمونه اش بابک زنجانی و مواردمتعددیگراست. و بهمین دلیل تمرکز روی فرد می تواند نه فقط اذهان عمومی را از درک ریشه های بزهکاری دور کند، بلکه زمنیه را برای مانوررژیم در صورتی که بخواهد کسی را قربانی و سپرپلاکند فراهم سازد. علاوه براین می دانیم که وجودچنین مناسباتی نه فقط درمیان صفوف و عناصروابسته به رژیم و یا بدرجاتی در طلبه ها و روحانیون مطرح است بلکه فراتر از آن در سطح جامعه نیز شیوع دارد. بهمین دلیل نیازمندمبارزات فرهنگی گسترده و ریشه ای است.

Read the rest of this entry

در حمایت از دادخواهی یک زندانی سیاسی اوین!

در حاشیه دادخواهی یک زندانی اوین از اعدام شدگان دهه 60
در خبرها آمده بود که مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی اوین با انتشار نامه‌ای خواستار رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام سه برادر و یک خواهرش شده که در دهه ۶۰ اعدام شده اند…
انتشارفایل صوتی منتظری که رژیم را ناگزیر به اعتراف کلی نسبت جنایت های خود کرد، فرصت تازه ای را برای حضورفعال جنبش دادخواهی و پیوند با فضاها و جدید فراهم ساخت. اما متأسفانه از این فرصت استفاده بهینه نشده است. لازم بود که حداقل هزاران خانواده در داخل و خارج کشور- البته با حمایت شمارزیادی ار فعالان و کنشکران سیاسی-اجتماعی- با انتشاربیانیه ای ضمن محکوم کردن آن جنایت و طرح مطالبات اساسی خود و دادخواهی افکارعمومی داخل و جهان را مخاطب قرارمی داد. هم چنین می شد و می شود به ابتکارهائی چون اقدام مریم اکبری مبادرت ورزید و ثالثا در خارج از کشوراکسیون های حمایتی ازآ ن درنقاط مختلف برقرار می شد. با ترجمه متنی که امضاء هزاران خانواده در زیرآن قیدشده باشد به زبان های خارجی می شد و می شودارتباطات فعال تری با رسانه ها و نهادهای حقوق بشرجهانی و احزاب و سازمان های مترقی گرفت و به دولت های خارجی بویژه اروپائی برای زیرفشارگذاشتن سیاست های سربکوبگران رژیم اسلامی فشاربیشتر و موثرتری وارد ساخت. …. بی شک نقش و مسولیت جریانات و نیروها چپ- اعم از گروه ها و یا تشکل ها و یا افراد-در خارج از کشور- که البته مستلزم تقویت همگرائی و دوری ازفرقه گرائی و هژمونی طلبی است- در این بی حرکتی کم نبوده است. …. جریان هائی که خود به طورطبیعی در پیوند با خانواده ها بوده و خوداعضاء بسیاری را نیز در همین جنایت ( و دیگرجنایت های) رژیم از دست داده اند……

Read the rest of this entry