با آپارتایدانتخاباتی رژیم چه باید کرد؟

 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این «انتخابات« ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.
Read the rest of this entry

ترامپ، زیارت واتیکان و واکنش پاپ!

با توجه به این که ترامپ عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهورآمریکا در صدروزاول را با خود یدک می کشد، و با عنایت به این که «عوامفریبانی» چون او به استفاده از ابزارمذهب نیازمبرم تری دارند، و روسای جمهور امریکا هم معمولا از این ابزار بهره می گرفته اند؛ ولی این دیدارها عموما با تدارک و تمهیدات لازم صورت می گرفته است، اما اینک «خوددعوتی» ترامپ پس از قدرت نمائی و نفس کش طلبیدن در چهارگوشه عالم و انفجارمادربمب ها، پیشاپیش با واکنش زهرآگین پاپ برخاسته از خطه آرژانتین -که انفجار ونام چنین بمبی را شرم آورخوانده- مواجه شده است.
Read the rest of this entry

حودشیفتگی ترامپ حدوحصر ندارد!

خودشیفتگی ترامپ حدومرز ندارد!. ادر حالی که او عنوان پرافتخارمنفورترین رئیس جمهوری آمریکا را بخود اختصاص داده است، از دست آوردهای بی نظیر و هیجان انگیزصدروزه اش که هیچ رئیس جمهورآمریکا بدان ناپل نشده است دم می زند. با گریز از «باتلاق» واشنگتن و از مواجه با خبرنگاران رسانه ها، تصمیم بدخیمش پیرامون تجدیدنظر و یا خروج از توافق اقلیمی پاریس را مجددا اعلام داشت.

Read the rest of this entry

خامنه ای نقدا یک پوزش خواهی و «غلط کردم » بدهکاراست!

فیلم کوتاه حمایت های بیدریغ خامنه ای از احمدی نژاد را که ضممیه است، با ردصلاحیت احمدی نژاد توسط شورای نگهبان منتصب خامنه ای و باشاره او را کنارهم بگذاریم، معلوم می شود که منطقا صلاحیت خودخامنه ای- براساس موازین خودنظام- هم بزیرسوال رفته است و و اولیه ترین و خفیفت ترین واکنش او یک «غلط کردم» رساست… او خیلی کوشید از روی صحنه آمدن این عدم صلاحیت خودجلوگیری کند اما …. Read the rest of this entry

همراهی رئیسی و مرتضوی، و داستان طعنه سیر به پیاز!

شعر«سیر یک روز طعنه زد به پیاز که مسکین توچقدر بدبوئی!» را بیادداریم. اکنون داستان دکترحجت الاسلام رئیسی است که نگران حضورسعیدمرتضوی درسخنرانی انتخاباتی است. بعیدنیست که ایشان بزودی برای دلبری و جلب آراء «طبقه متوسط» ریشش را دوتیغه کرده و بجای عمامه کراوات هم بزند…. و برای مدتی از پدرزنش علم الهدی هم فاصله بگیرد! و با همسرش در ملا عام ظاهرشود! Read the rest of this entry

مصباح یزدی و زنان نقاب پوش!

آن زنان نقابداری که مصباح یزدی با چشمان خود در کوه مشاهده کرده است، حتما خواهران بسیج و سپاهی بوده اند که کارشان کنترل تردد زنان و ججاب در کوهستان بوده است. Read the rest of this entry

آتنا: حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم!

فشارجمهوری اسلامی، دستگاه قضائی و شنکجه کران بر زندانیان دگراندیش و پرونده سازی علیه آن ها چندبرابرمی شود. ستم و فشارسیستماتیک و همه جانبه ای که این دستگاه جهنمی بر آتنا و خانواده او وارد می کند خارج از وصف است. او در اعتراض به این فشارها به اعتصاب عذا مبادرت کرده است. صدای این اعتراض باشیم و مقاومت انسانی او در برابرزورگوپی هیولای استبداد باشیم وبکوشیم که به آن بازتاب جهانی بخشیم! Read the rest of this entry

رئیسی نیامده صفوف جمنا را بهم ریخت!

  رئیسی نیامده و با دورزدن تشکل ها و مشخصا جمنا، آن را با چالش های جدی مواجه ساخت! آیا ایجادتصوراجماع و یکدست کردن جبهه آشفته و بهم ریخته اصول گرایان توسط او می تواند واقعیت  یابد؟ یا مصداق «از قضا سرکنجبین صفرافزود» می شود؟. واقعیت آن است که  او مهره چندسرباخت است که چالش جدید تأکیدی برآن است.

Read the rest of this entry

رئیسی و قماربزرگ سیاسی رژیم!

بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده، رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب: Read the rest of this entry

اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده!

پایگاه سیاسی و اجتماعی اصول گرایان چنان چندتکه و متلاشی شده استُ‌ که می توان از بحران پایگاه اجتماعی-سیاسی آن ها سخن گفت. از این رو برای جمع وجورکردن خود به نوکرامام هشتم متوسل شده اند که مگر حضرتش عنایت فرماید!.

Read the rest of this entry