بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

خامنه ای و نعل وارونه زدن

«آمریکا حتی به آنهایی که به او امید بستند و برای کمک گرفتن به سراغش رفتند هم رحم نکرد؛ مثل دکتر مصدق که برای آنکه جلوی انگلیسی‌ها بایستد ‌‌به سراغ آمریکایی‌ها رفت و به آنها اعتماد کرد». خامنه ای در ادامه می گوید آمریکا مصدق را سرنگون کرد  و نه انگلیس… و اینک دو کلمه پیرامون یاوه گوپی های خامنه ای:
نخست آن که وقتی پای کودتا علیه مصدق به میان می آید قبل از هرچیز روحانیون باید در موردخیانت تاریخی خود به مصدق و همکاری اشان با آمریکا و انگلیس در برابرتاریخ و مردم ایران پاسخ گو باشند. چنان که انتشاراسنادهردو کشور و بخصوص سیا پس از شصت سال طبقه بندی و پنهان نگهداشتن اسراررسمی ( و نه درزاطلاعات که پیشترهمه میدانستند) در همین اواخر صراحتا از پول گرفتن کاشانی و بههبانی (فلسفی و امثال او که جای خوددارند) از سفات آمریکا و وابستگی اشان به دربار و حمایت از آن پرده برداشت.

Read the rest of this entry

Advertisements