بایگانی ماهانه: فوریه 2017

احمدمنتظری بازداشت شد

احمدمنتظری به جرم افشاء نوارمشاجرات «ایت اله متنظری» با هئیت مرگ کشتارتابستان 67 بازداشت شد Read the rest of this entry

Advertisements

شکستی بزرگ برای ترامپ: دادگاه تجدیدنظر نظرفرمان مهاجراتی ترامپ را ردکرد

یک شکست بزرگ برای ترامپ! ظاهرا کاراصلی ترامپ و ریاست جمهوری او شده صدوردستورهای توخالی و نسجیده ازیک سو و مقاومت جامعه و تعلیق این فرامین از سوی دیگراست: مهمترین مشخصه یک دولت تمام عیاربحران است . اینکه یک نفر درمقام ریاست جمهوری رسما به دفاع ار برندتجاری دخترش و مخالفانش به پردازد و او را یک انسان فوق العاده بنامد .واقعه ای که ناشی از کمپینگ تحریم ها برنددخترش است! و یا رسما استقلال قضات و قوه قضائیه را به تمسخربگیرد براستی که محشراست چنین کشی در رأس قدرت بزرگترین قدرت جهان قرارگیرد. ……. Read the rest of this entry

بیانیه هزار کارگر، معلم و فعال مدنی: به امنیتی کردن فعالیت های صنفی پایان دهید

خبرگزاری هرانا ـ هزار کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی، دو فعال کارگری و معلمان، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند. متن کامل این بیانیه در ادامه می آید.

Read the rest of this entry

ایران و تهدیدهای ترامپ!

باردیگرشاهدتحریم های تازه ای علیه ایران هستیم که احتمالا بیشترهم خواهند شد. رژیم ایران و ایضا مردم ایران که در گذشته چوب این فشارها را خورده اند و هنوز هم باید بخورند در اولویت کابینه ترامپ قراردارند. کنگره و دولت آمریکا در این هدف همسو و متحدهستنند و هرلحظه برشدت تهاجم دولت ترامپ علیه ایران افزوده می شود. پس از تهدیدهای نماینده جدیدآمریکا در سازمان ملل و مشاورامنیتی ترامپ مبنی براین که از امروز بطوررسمی ایران زیرذره بین قرارمی گیرد و تهدیدهای شخص ترامپ. اینک او در آخرین واکنش و در پی پاسخ مقامات حمهوری اسلامی که از قضا تاحدی احتیاط آمیزهستند، به تندی اظهارداشته است که ایران با آتش بازی می کند. بزعم وی ایران ( مردم یا دولت ایران؟!) در آستانه فروپاشی بود که اوباما به نجاتش شتافت ولی ایران (دولت) بداند که او اوباما نیست. بهرحال روشن است که با چنین ارزیابی هائی ایران را به عنوان اولین آماج قدرت نمائی سیاست خارجی خود و مهمترین خطری که منطقه و منافع آمریکا را تهدید می کند هدف گرفته است. واکنشی چنان سریع که حتی خود زمامداران جمهوری اسلامی را که با ترامپ به  نحوی احتیاط آمیز و با صبر و انتظار برخورد می کردند غافلگیرساخته است. دولت دونالدترامپ البته تفاوتی بین رژیم و یا دولت ایران با مردم ایران قائل نیست. در نزداو بین دولت ها و مردم آنهم درکشورهای استبدادی که دولت ها خود را تحمیل کرده و به خودسرانه از زبان مردم سخن می گویند، تفاونی وجودندارد. چرا که هدف، تأمین منافع آمریکا (البته باقرائت ترامپ از این منافع) بهرقیمتی است. با این وجود چنین یکسان انگاری نمی تواند محمل توجیه کننده ای برای اپوزیسیون مترقی و آگاهان جامعه ایران برای نادیده گرفتن این تمایز و تضاد باشد. این نیروها وظیفه دشوارمبارزه همزمان با تهاجم آمپریالیستی و افشاء و مبارزه علیه استبدادخودی را بطورهمزمان دارند و از قضا در دوره ترامپ به عنوان تهددیدی برای جهان و دست آوردهای تمدن بشری و مشخصا ایران، حفظ استقلال صوف ارتجاع و ترقی خواهی برای بالیدن نیروی مقاومت اهمیت بیشتری می یابد. و در همین رابطه کرنش به سوی ارتجاع جهانی یا ارتجاع داخلی به یکسان خطرناک و سم مهلکی است برای رهائی. اخیرا رئیس شورای اروپا تهدیدترامپ برای اروپا را در کناردیگرتهدیدها هم چون تروریسم افراط گرائی اسلامی، و نیز روسیه و چین قرارداد. با این همه چنان که سیررویدادها نشان می دهند، ایران می تواند نخستین آماجگاه فرود این مشت آهنین باشد.

تهدیدتازه ترامپ: ایران با آتش بازی می کند!

لحظه به لحظه به تهاجم ترامپ علیه ایران افروده می شود Read the rest of this entry