بایگانی ماهانه: ژانویه 2017

ترامپ، پاسخ به بحران یا دولت بحران؟

imgres19

دولت ترامپ را باید دولت بحران نامید. دولت اضداد و تشدید ناهم افزائی جامعه آمریکا و نیز جهان. دولتی که خود نتیجه بحران سرمایه داری است اما نه در پاسخ به آن بلکه در فرافکنی و تشدیدآن. Read the rest of this entry

Advertisements