بایگانی ماهانه: ژوئن 2016

بحران بریتانیا؛ واکنشی در برابرنحوه جهانی شدن!

همه پرسی، تحریف صورت مسأله و دادن آدرس های غلط!

نارضایتی انباشته شده درجامعه انگلستان به عنوان یکی از حلقه های مهم و کلیدی در زنجیره سرمایه داری، علیه سیاست ها و روندهای حاکم و احزاب و ساختارهای سنتی قدرت، مثل بسیاری از نقاط دیگر تاحدی است که تبلیغات سرسام آوری که جز وارونه کردن حقایق وظیفه دیگری ندارند؛ باعب نشده که جامعه به دو بخش کمابیش هم وزن حامیان و مخالفان خروج تقسیم نشود. Read the rest of this entry

Advertisements

شلاق به کارگران و اعتراضی 52 انجمن اسلامی!

این بیانیه با همه رنگ و بوی اسلامی خود دارای چندنکته تازه است:

الف- اعتراض این ححم از انجمن های اسلامی دانشجوئی نسبت به رفتارجنایتکارانه و سبعانه رژیم نسبت به کارگران به نوبه خود کنش جدیدی محسوب می شود. بزعم آن ها شلاق زدن به کسی که پیامبر دستانش  را می بوسیده، به لرزه افتادن عرض کبریائی است!.

ب- گرچه لبه تیزاین بیانیه علیه جناح افراطی و قوه قضائیه است، اما در عین حال انعفال و عدم  عکس العمل دولت و حامیان اصلاح طلبی را نیز بی نصیب نگذاشته است.

ج- در این میان نام دانشگاه تهران و انجمن های اسلامی آن جلب توجه می کند. که نشان می دهد در این دانشگاه که نفوذ اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها دست بالا را دارند، حاضرنشده اند که در چنین واکنشی که به زعم آنها بیش از اندازه «رادیکال!» بنظرمی رسد حضورداشته باشند. آن ها دوست ندارند گردی بر چهره دولت و جناح موردنظرشان به نشیند. چرا که ماهیت سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود دولت هم  جزمقابله با کارگران نیست.

با بالاگرفتن موج اعتراض، سخن گوی دولت که نگران خشم گارگران و پی آمدهای آن است، ناخرسندی خود را از این نوع برخورد البته در سطح گفتاردرمانی و به شکل منفعلانه ای اعلام داشته است.

اما گفتمان شلاق که رژیم بقاء قدرت خود را در فراگیرکردن آن می بیند، نه فقط  اکنون شامل کارگران که تحت استثمارشدید و در معرض اخراج های گسترده قراردارد شده، بلکه نسل جوان و سرکوب هرگونه سبک زندگی مغایر با سلایق حاکمیت و تنگ ترکردن عرصه فرهنگ و هنر را نیز هدف گرفته است. بهمین دلیل برای عقب راندن آن نیاز به اعتراضات گسترده و سراسری است.

بیانیه: 

 

 

تلاش رژیم برای مقابله با بحران مخاطب صدا و سیما، و ربنای شجریان!

شجریان و مناجات ربنا!*

یکی از مشکلات حکومت اسلامی و علی الخصوص باندحاکم، انزوای گسترده ای است که دچارش شده است. وضعیت صدا و سیما هم خارج از آن نبوده و با بحران شدیدمخاطب (بی مخاطبی) مواجه شده و این برای قدرتی که مهمترین دغذغه اش درهم شکسته شدن انحصار و اقتداررسانه ای اش و لاجرم از کارافتادن یکی از مولفه های مهم قدرت و افول آن می باشد، Read the rest of this entry