بایگانی ماهانه: آوریل 2016

جمهوری اسلامی و کشاکش دو استراتژی متضاد در برابرآن

یکی استراتژی معطوف به انزواست و دیگری استراتژی معطوف به خروج از انزوا.

انزوای رژیم، بزرگترین دستاورد و سرمایه جنبش مقاومت است!

هیچ گاه نباید از بادبرد که برای انزوای پردامنه ای که رژیم اکنون دچارش شده، چه بهای سنگینی پرداخته شده است و تا ارتقاء آن به نقطه نهائی، نقطه ای که بتوان از شرارتجاع حاکم رهاشد، جنبش مقاومت هم چنان ناگزیر از پرداخت بهاء خواهد بود. Read the rest of this entry

Advertisements

یعنی ما هشتادوچهاردرصدیم؟!

دو کلمه در مورددوردوم «انتخابات»

امروز دهم اردیبهشت و شروع دوردوم «انتخابات» مجلس است. ظاهرا فضای انتخاباتی به لحاظ استقبال عمومی سوت و کوراست. از یکسو اصول گرایان با درس گیری از انتخابات پیش و با آگاهی به وزن و ابعادانزوا و نفرت عمومی علیه خود با چراغ خاموش حرکت می کنند. Read the rest of this entry

انتخابات نیویورک آوردگاه سه پلاتفرم

نیویورک به زودی آوردگاه نهائی نبردسه پلاتفرمی خواهد بود که کلینتون، ترامپ و سندرز حامل آنها هستند. یکی مورداعتمادبوروکراسی حزب دموکرات و شرکت های مالی و صنعتی بزرگ، دیگری پاسخ شبه فاشیستی به بحران که حزب جمهوری خواه را در معرض تاخت و تاز و خطرفروپاشی قرار داده است، و سومی حامی طبقه متوسط و سواربرموج نارضایتی جوانان و پاره ای از مطالبات مطرح شده توسط جنبش اشغال وال استریت که خواهان افزایش دستمزدکارگران و مدافع کنترل و اخذمالیات از وال وال استریت، منتقدسیاست حمایت یک جانبه آمریکا در باره اسرائیل که درعرف سیاست رسمی آمریکا به معنای انتخارسیاسی تلقی شده است. Read the rest of this entry

با ادامه حضورجوانان در خیابان، اعتراضات علیه اصلاح قانون کار در فرانسه وارد مرحله تازه ای می شود

علاوه برکارگران، حضور و نقش فعال و گسترده جوانان، دانشجویان و دانش آموزان در این اعتراضات برجسته است. گرچه هنوزابعادکمی و کیفی اعتراضات و هم چنین شرایط امروزفرانسه و جهان با مه 68 تفاوت و فاصله زیا…

منبع: با ادامه حضورجوانان در خیابان، اعتراضات علیه اصلاح قانون کار در فرانسه وارد مرحله تازه ای می شود

با ادامه حضورجوانان در خیابان، اعتراضات علیه اصلاح قانون کار در فرانسه وارد مرحله تازه ای می شود

علاوه برکارگران، حضور و نقش فعال و گسترده جوانان، دانشجویان و دانش آموزان در این اعتراضات برجسته است. گرچه هنوزابعادکمی و کیفی اعتراضات و هم چنین شرایط امروزفرانسه و جهان با مه 68 تفاوت و فاصله زیادی دارد، اما از جهاتی تشابهاتی با آن در این اعتراضات دیده می شود. Read the rest of this entry