بایگانی ماهانه: فوریه 2016

به گفته وزیرکشور55% مردم تهران انتخابات را تحریم کردند!

چرا فقط حول بخش پرلیوان آوازه گری می کنند؟

جالب است در رسانه ها و از جمله در بی بی سی در موردپیام و نتایج و پی آمدهای انتخابات از همه چیز صحبت می شود، الا از میزان و کمیت تحریم کنندگان.  در موردتهران بویژه گفته می شود که نتایج آن بدلیل آن که  نبض و فضا و کنش سیاسی تهران همواره برای کل کشورمعنادار بوده است آن را زیرذره بین قرارداده و به اهمیت جوانب گوناگون آن می پردازند،  ولی هیچ کس علاقه ای به برای دیدن بخش خالی لیوان ندارد. Read the rest of this entry

اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!

 

160124043751_qanoon_newspaper_jan24_640x360_qanoon_nocreditدست درازشورای نگهبان و زبان بریده رأی دهندگان!

اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  Read the rest of this entry