بایگانی ماهانه: فوریه 2016

به گفته وزیرکشور55% مردم تهران انتخابات را تحریم کردند!

چرا فقط حول بخش پرلیوان آوازه گری می کنند؟

جالب است در رسانه ها و از جمله در بی بی سی در موردپیام و نتایج و پی آمدهای انتخابات از همه چیز صحبت می شود، الا از میزان و کمیت تحریم کنندگان.  در موردتهران بویژه گفته می شود که نتایج آن بدلیل آن که  نبض و فضا و کنش سیاسی تهران همواره برای کل کشورمعنادار بوده است آن را زیرذره بین قرارداده و به اهمیت جوانب گوناگون آن می پردازند،  ولی هیچ کس علاقه ای به برای دیدن بخش خالی لیوان ندارد. Read the rest of this entry

Advertisements

اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!

 

160124043751_qanoon_newspaper_jan24_640x360_qanoon_nocreditدست درازشورای نگهبان و زبان بریده رأی دهندگان!

اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  Read the rest of this entry