بایگانی ماهانه: ژانویه 2016

انتخابات مهندسی شده، شرکت یا تحریم؟

هستم اگر در «انتخاباتی»ولوغیردموکراتیک شرکت می کنم، وگرنه نیستم!

تحت شرایطی که گیوتین نظارت استصوابی حتی به خودی که اندکی هم زاویه داشته باشند رحم نمی کند،  بخشی از جامعه و حتی برخی جریان ها و افرادی که عنوان اپوزیسیون و یا نیروی غیروایسته به حاکمیت را یدک می کشند را یدک می کشند، کنش گری و سیاست ورزی را صرفا در اقدامات معطوف به مشارکت در قدرت و بازی در بساط انتخابات به جد مهندسی شده رژیم تعریف و جستجومی کنند. Read the rest of this entry

Advertisements

انتخابات مهندسی شده، شرکت یا تحریم؟

هستم اگر در «انتخاباتی»ولوغیردموکراتیک شرکت می کنم، وگرنه نیستم!

تحت شرایطی که گیوتین نظارت استصوابی حتی به خودی که اندکی هم زاویه داشته باشند رحم نمی کند،  بخشی از جامعه و حتی برخی جریان ها و افرادی که عنوان اپوزیسیون و یا نیروی غیروایسته به حاکمیت را یدک می کشند را یدک می کشند، کنش گری و سیاست ورزی را صرفا در اقدامات معطوف به مشارکت در قدرت و بازی در بساط انتخابات به جد مهندسی شده رژیم تعریف و جستجومی کنند. Read the rest of this entry

گستره تعرض به زنان در کلن، برانگیختگی عمومی و پی آمدها

هر روز که از ماجرای آزار و خشونت جنسی نسبت به زنان در کنارسرقت اموال آنان در شب جشن سال نو میلادی می گذرد و به تدریج پرده از جزئیات و ابعادآن برداشته می شود، بردامنه بهت و خشم و الهتاب افکارعمومی هم افزوده می شود. براساس آخرین گزارش ها تعدادشکایت های کلن از مرز 500مورد هم گذشته است و تظاهرات متعددی علیه آن برگزارشده است. Read the rest of this entry