بایگانی ماهانه: نوامبر 2015

در ایران حرف آخر را چه کسی می زند؟!

مدتی پیش خامنه ای برقراری هرگونه رابطه با آمریکا از جمله رابطه اقتصادی نظیرخریدکالا را ممنوع اعلام کرد و  آن را از مصادیق نفوذ دانست، و در نامه خود به روحانی که حاوی دستورالعمل هائی پیرامون برجام بود، به صراحت هرگونه خریدکالا و رابطه باآمریکا را ممنوع اعلام داشت. و در همین رابطه هم یک شرکت موادغذائی را به عنوان نمونه نفوذدشمن به دلیل وابستگی به مکدونالد و برندآن- که واقعیت هم نداشت- مهرو موم کردند.
Read the rest of this entry

Advertisements

داعش و فریادآی دزد آی دزد رژیم!

حواسمان جمع باشد که جمهوری اسلامی که زمانی با شعارهای ضداستکبار و «ضدامپریالیستی|» در مقطع تسخیرسفارت آمریکا، گوش فلک را کر کرد، اپوزیسیون را فلج ساخت و ملت را به دنبال نخودسیاه فرستاد، بار دیگر و این بار با توسل به شعارضدداعش و آی دزد آی دزد ملت  را به ویژه نسل های جدید را که تجربه آن دوره را ندیده اند سرکار نگذارد. Read the rest of this entry

گورستانی برای آن ها که زنده به یونان نرسیدند!

گورستانی برای آنانی که خانه به دوش شدند و بر نفیرنفرت از جنگ و خونریزی دمیدند، برای پیشقراولان جهان بی مرز! Read the rest of this entry