بایگانی ماهانه: اکتبر 2015

پیرامون فتوای تازه خامنه ای در موردسلمان رشدی!

گرگم تو بودی!

خامنه ای: حکم همان است که بود!*
حکومت اسلامی و شخص رهبر برای آن که نشان دهد در ماهیت تاریک اندیشانه دست کمی از داعش ندارد، باردیگر رایحه و گنداب مشمئزکننده خود را در سطح جهان پراکنده ساخت. خشونت و دشمنی با انسان و آزاداندیشی وی از مهم ترین ویژگی ها اسلام سیاسی از نوع ولایتی-شیعی است که خود با دست اندازی به منطقه، نقش مهمی در دامن زدن به نوع خلافت اسلامی- داعشی درمنطقه داشته است. چنان که خامنه ای طی فتوائی در پاسخ به سؤالی که معلوم است توسط کارچاق کن های بارگاه ولایت راجع به سلمان رشدی تنظیم شده است می گوید فتوای خمینی هم چنان جاری است. گرچه دولت بزدل و بله قربان گوی اعتدال به تأسی از رهبرخود نمایشگاه فرانکفورت را تحریم کرد، اما صدوراین فتوا نشان دهنده آن است که برای خامنه ای این واکنش کافی نبوده و تنظیم سؤال به گونه ای است که گوئی عمد داشته اند که این پیام را به همه مردم ایران و جهان رله کنند و همه بدانند که او با کسی شوخی ندارد و به هیچ وجه در تاریک اندیشی و خشونت چیزی کمتر از داعش ندارد. رهبرنظام که این روزها خواب آرام از سرش پریده و یک ریز در موردنفوذدشمن و خطرانقلاب نرم و از دست رفتن جوانان، یعنی خطرنافرمان شدن مردم، سخن رانی می کند و در موردتوهم توطئه دست دائی جان ناپلئون را از پشت بسته است، در عین حال با این فتوای خود به رقبای داخلی هشدارمی دهد که مبادا هوس به حرکت در آوردن مهره های خود در صحنه سیاست داخلی به سرشان بزند و بدانند که او شمشیرخود را از روبسته است. Read the rest of this entry

Advertisements

آیا دموکراسی از درون پارلمان ها به کف خیابان ها منتقل می شود؟

مثل این که مردم اروپا این روزها در اعتراض به ریاضت اقتصادی، پاک هوائی شده و»مبادی نزاکت» را از یادبرده اند!. چنان که در بلژیک هم که مقراتحادیه اروپا بشمارمی رود در مواجه با پلیس به جنگ و گریزپرداخته اند. با تظاهرات 80 هزارنفری بلژیک معلوم می شود که مخالفت با این سیاست ها تنها به کشورهای جنوبی و بحران زده اروپا محدود نمی شود. تحولات انگلستان به نوعی و اینک بلژیک نشان می دهند که این جنبش هم چنان راه گسترش نفوذخود در قاره سبز را در پیش گرفته است. هم چنین بیش از پیش معلو می شود که راه مقابله با سیاست های ریاضت کشانه از خیابان ها می گذرد تا ار درون پارلمان ها. آیا شاهدپارادیم انتقال دموکراسی به بیرون از پارلمان ها هستیم؟ آیا صدای واقعی مردم را آن هم در مهددموکراسی باید بیرون از پارلمان ها شنید؟ بدیهی است که هرچه طبقه حاکمه و دولتمداران بیشتر خود را به کری بزنند، بهمان اندازه دموکراسی بساط خود را در جای دیگری، درکف خیابان ها- پهن خواهد کرد. نگاهی به گزارش اعتراض شهروندان بلژیک: Read the rest of this entry

رسوائی فولکس واگن تنها قطره ای از دریاست!

دشمنی آشتی ناپذیرصنعت اتومییل سازی، و البته نه فقط آن، با محیط زیست، نصب نرم افزارها و تقلب درنشان دادن میزان تولیدگازتولید دی اکسیدکربن در همه کارخانه های اتومییل سازی لااقل اروپا فراگیربوده است و رسوائی فولکس واگن تنها نوک کوه یخ است. جالب است که می خواهند سروته این رسوائی را با یک استعفا مدیرکل و تغییرکاربری و تقسیم مقداری پول به عنوان جریمه در میان خودبهم آورند. سوال این است که آیا طبیعت می تواند از دست نظام مبتنی برسودخواری جان سالم بدربرد؟ گزارش زیر راجع به این رسوائی است. Read the rest of this entry