بایگانی ماهانه: سپتامبر 2015

رژیم فعالین کارگری و مدنی را هدف گرفته است، صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!

وجدان بیدارجامعه باشیم و با تمام قوا از آن حمایت کنیم!

همزبانی مرگ مشکوک شاهرخ زمانی به عنوان یک فعال کارگری تسلیم ناپذیر تحت عنوان سکته مغزی، با محکوم کردن محمودصالحی یک فعال دیگرکارگری به 9 سال زندان، دستگیری علی نجاتی از فعالین کارگری شرکت هفت تپه و افزایش فشار به رضاشهابی در کنارتشدیدفشار به سایرفعالین کارگری، دستگیری و فشارشدید به معلمان فعال، Read the rest of this entry

Advertisements

پشیمانی رئیس سابق بنیادنوبل از جایزه صلح به اوباما!

آن موقع وقتی شنیدیم که بنیادنوبل او را کاندیدجایزه صلح کرده است، آن هم بدون درنگ و بدون مشاهده عملکرد او همه از تعجب و از این همه رسوائی شاخ در آوردیم!. چرا که به تجربه دانسته بودیم که تا آنجا که به طبقات حاکم مربوط است اربابان قدرت برای صلح برگزیده نمی شوند. آن ها بدنبال منافع خود هستند و جنگ و صلح اگر در خدمت این هدف باشد مقدمشان گرامی داشته می شود. Read the rest of this entry

تبدیل شدن «فرمایشات حضرت آقا» به تف سربالا!

اصول گرایان و باندهای افراطی در منابر و رسانه های خود بسیار تلاش می کنند که ولی فقیه را فصل الخطابی معرفی کنند که بالای حرف او حرف دیگری نباشد. اما گویا نمی دانند که پس از ماجرای واترگیتی بنام احمدی نژاد و روشدن پیوسته چشمه های جدیدی از چپاول و غارتی که در زمان ریاست جمهوری وی صورت گرفته است و با عطف به این که خامنه ای پشتیبان شماره یک او بوده است، و خوردن جام زهر و دست شستن از «حماسه هسته ای»، دیگر اعتبار و اتوریته ای برای او  نمانده است،مگر به شکل صوری. Read the rest of this entry

فراخوان به نافرمانی اقتصادی در اروپا!

به نفس نفس افتادن نئولیبرالیسم!

برنامه اقتصادی – نئولیبرالیستی-ریاضت کشانه در مقیاس قاره را می توان، تنها با مبارزه مشترک مردمان این قاره و شکل گیری یک جنبش ضدریاضتی سراسری به عقب راند. تجربه یونان  درس بزرگی برای ضرورت شکل گیری یک چنین جبهه گسترده ای در جهت یک اروپای احتماعی است.  فراخوان زیر گامی در همین راستاست. Read the rest of this entry