بایگانی ماهانه: فوریه 2015

امان از وزش ریزگردهای سمی سیاسی و اختناق آور!

اعلام رسمی ممنوعیت انتشارنام و سخن و تصویرمحمدخاتمی بیانگر چیست؟
فقط استنشاق ریزگردها در فضای تنفسی کشورنیست که زندگی را برمردم ایران تلخ و سخت کرده است، بلکه فضای سیاسی هم بهمان اندازه خفقان آوربوده و آلوده به ریزگردهای استبداد بی امان است. از قضا ریزگردهای اهواز و نقاط دیگر برآمده از همان ریزگردهای سمی سیاست و عدم کفایت حاکمیت کنونی برکشوراست. Read the rest of this entry

Advertisements

وقتی محمدیزدی به جنگ آسیاب های بادی می رود!

آیت اله محمدیزدی که کبکبه ریاست شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه و عضویت در هیأت رئیسه مجلس خبرگان را یدک می کشد یکی از عناصرکله تیز و شاخته شده اصول گرایان کهنه کار و کهنه پرست است. هر وقت لب بگشاید باقتضای موقعیت حوزویش آمرانه و با تحکم سخن می گوید. Read the rest of this entry