بایگانی ماهانه: اکتبر 2014

اسید پاشی و ورود دولت موازی به فازعملیاتی!

پروژه اسیدپاشی شعری است که سرایندگان آن بدجوری در ردیف کردن قافیه اش گیرکرده است. چنانکه پس از گذشت یک ماه هنوزهم نتوانسته اند  آن را به سرانجام برسانند. علت هم باختن قافیه و دشواری سناریوی ساخته و پرداخته است که می خواهد بخوردجامعه و افکارعمومی داخل و خارج بدهد. Read the rest of this entry

Advertisements

حجاب هم چون نمادکنترل جامعه و شوک درمانی اسیدپاشی!

برای رژیم جمهوری اسلامی که از درون به تمام معنا گندیده و فاسد شده است، اما نمایش ظاهری حاکمیت اسلام و شئونات آن، تنها چیزی که می تواند روی آن مانوربدهد، برای نشان دادن اقتدار و سلطه اش اهمیت زیادی دارد. تحمیل حجاب و درجه رعایت آن، نمادی مشهود از میزان سلطه احکام اسلام نه فقط برنیمی از جامعه که بر کل آن است. Read the rest of this entry

چرا آمریکا در مورددولت کوبا تا این حدمنزوی است و در موردایران نه؟!

به گزارش رادیوفردا، روز سه شنبه درنشست اعضای جمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای غیرالزام آورد تصویب شد که درآن از آمریکا خواسته می شود تحریم های اقتصادی علیه کوبا را پایان دهد. Read the rest of this entry

ردپای اسیدپاشی را در کجا باید جستجوکرد؟

شاید در مقیاس میکرو هیچ گاه نتوان در لابلای مافیای هزارتوی ساختارهای امنیتی و شبه امنیتی رژیم به مکانیزم رابطه تصمیم و اجرا که الزاما رابطه ای خطی هم نیستند پی برد. Read the rest of this entry

اعلام جنگ علم الهدی به روحانیان: هرکه با مانیست برماست!

جمهوری اسلام و تهدید از درون؟! در حوزه ها چه می گذرد؟
پس از سخنان محمدیزدی* در موردخطرگسترش سکولاریسم که از درون روحانیت را تهدید می کند * اکنون نوبت به علم الهدی رسیده است که یکی از تندترین و بدزبان ترین خطبه خوان های منصوب ولی فقیه است. او در سخنان خود به آشکارترین وجهی این بخش از روحانیت را مورد حمله صریح و بی سابقه ای قرارداد و آنها را انگلهای روحانیت خواند که فکرمی کنند اصلا آمریکائی وجود ندارد. Read the rest of this entry

سرودکوبانی مقاومت کن!


آخرین گزارش ها می گویند تعرض نیمه شب داعشی ها، برای گرفتن گذرگاه استراتژیکی کوبانی به ترکیه که از چند سو درمحاصره است دفع شده است. اکنون هفته هاست که در کوبانی هزاران رزمنده از جان گذشته با دفاع از آزادی انسان و علیه بردگی و انقیادطلبی داعش، به مقابله با این آدم کشان برآمده اند و رزم تن به تن و پرشکوهشان، نفس ها را درسینه ها حبس کرده است.  Read the rest of this entry

دلایل و ظرفیت پیشروی داعش چیست و تاچه میزان است ؟

چندین هفته است که نبردی نابرابر در برابرچشم جهانیان جاری است و نهادها و قدرت های بزرگ که خود را متولی نظم جهانی می دانند، اعم از آمریکا و فرانسه و بانکی مون و..عملاآچمزشدگی خود را به نمایش می گذارند و بجای پیشگیری دایما از خطرسقوط شهرسخن می گویند. Read the rest of this entry

نه به اعدام ریحانه!

10365879_1524032377842584_6033884795794961427_nفعالان لغواعدام ریحانه، روزیکشنبه  را به عنوان اعتراض جهانی علیه ریجانه فراخوان داده اند. چنانکه می دانیم در زیرفشارسنگین جنبش اعتراضی و افکارعمومی مقامات قضائی رژیم ناچارشدند حکم اعدام وی را برای ده روز به تعویق بیاندازند. دامنه حرکت و بسیج افکارعمومی در داخل و خارج کشور در ابعادگسترده ای است و همین رژیم را زیرفشارمضاعفی قرارداده و اجرای هرمورد قانون قصاص را برای او پرهزینه کرده است. از سوی دیگر برانگیختگی افکارجهانی علیه داعش، «داعشوارگی» را پرهزینه کرده است و از این منظر رفتار جمهوری اسلامی نیز در زیرذره بین افکارعمومی است. پرهزینه کردن اعدام و قصاص، کاربرداهرم خشونت عریان را که ویژگی عمده»داعشوارگی» برای اعمال قدرت و سلطه است و جمهوری اسلامی نیز از آن کم بی بهره نیست، در تنگنا قرارمی دهد. تلاش خود برای ابطال حکم قصاص ریحانه و ریحانه ها را دو چندان سازیم!

جنبش لغواعدام و گام های تازه

و   نقب جنبش لغواعدام به قلب ها!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2014/05/blog-post.html

صاق لاریجانی در کشاکش بین وظایف دامادی و اجرای فرمان فیلترینگ!

صادق لاریجاتی که از یکسو ردای دامادی زعیم حوزه علمیه قم بودن را بردوش دارد و مقلد وی است و از سوی دیگر منصب ریاست قوه قضائیه را  دارد، در تعارف تازه ای ادعاکرده است که قوه قضائیه هیچ تمایلی به فیلترینگ ندارد! و این درحالی است که این قوه درآخرین اقدام اولتیماتوم گونه خود تنها یک ماه به دولت فرصت داده بود، که شبکه های اجتماعی و ارتباط گیری هم چون وایبرو تانگو و واتس آپ را مسدود سازد.
از قدیم گفته اند پیش لوطی و معلق بازی؟! بله صادق خان درچنین وضعی قرارگرفته است! Read the rest of this entry