بایگانی ماهانه: سپتامبر 2014

نگرانی از افزایش امامزاده های قلابی!

به نظرمیرسد که هیچ چیز رسواکننده تراز داستان تکثیرامام زاده های دورغین و دکان شدن مذهب را برملاء و افشاء نمی کند. وقتی دامنه تقلب و جعل به خود دین و امام زاده ها می رسد، معلوم می شودکه میوه چنان گندیده است که باید کمپلت دورانداخته شود! Read the rest of this entry

Advertisements

مکثی برسه نگرانی مهم محمدیزدی!

محمدیزدی یک روحانی دولتی سرسپرده و دوآتشه است، مأموریت و نقش اخص او در مقام رئیس جامعه روحانیت، همراه سازی و کنترل حوزه علمیه قم با سیاست های نظام و رهبری است. نقش او در پیوند حوزه و حکومت برکسی پوشیده نیست. Read the rest of this entry

درنگی برهشدارپاپ نسبت به خطرشروع جنگ جهانی سوم!

اوضاع جهان باردیگروارد برج قمردرعقرب شده است. چنانکه وزیرامورخارجه دولت آلمان اخیرا از خارج شدن مهارجهان سخن گفته و کیسینجر از وقوع جنگ های مذهبی درمنطقه خاورمیانه که می تواند از جنگ های مذهبی چندقرن پیش اروپا هم شدید ترباشد. این بارمنجمین نیستند که از ورود سیاره زمین به مداربرج عقرب و نیش جرارجنگ سخن می گویند بلکه این «پاپ مقدس» است که نه فقط نگران آن است بلکه گامی فراترنهاده و برآن است که شاید هم این جنگ هم اکنون شروع شده باشد!. Read the rest of this entry

بیماری خامنه ای و بحران جانشینی!

درحکومت های تمامیت خواه(توتالیتر) که رهبرمحورند، بیماری و یا مرگ رهبر، به منزله کابوسی است که در کنارسایربحران های مهارنشده، خطرفروپاشی نظام و یا استحاله را بهمراه دارد. بهمین دلیل همواره برای طبقه سیاسی حاکم معضلی است حل ناشده. Read the rest of this entry

پرده برداری احمدجنتی از یک تؤطئه خطرناک!

با وجودانواع سازمان های ریز و درشت و رنگارنگ اطلاعاتی- امنیتی در حکومت اسلامی که به ادعای خودشان هیچ چیز نمی تواند از چشمان تیزبین سربازان گمنامشان بدور باشد و درحالی که آن ها شبانه روز همه چیز را رصدمی کنند، با کمال شگفتی این پیرمرد88 ساله توانست از بزرگترین توطئه علیه نظام و رهبری پرده بردارد! Read the rest of this entry

جنگ و قدرت مشرف بر زندگی

فوکو با پردازش مفهوم زیست قدرت یا قدرت مشرف برزندگی، آن را برای مرحله ای از پوست اندازی و تحول مناسبات قدرت در جامعه سرمایه داری بکارگرفته است که در آن قدرت از فاز انضباطی به مرحله کنترل زندگی گذرمی کند. او از دو سطح تکنولوژی قدرت صحبت می کند که یکی تکنیک انضباط است که برای کنترل جامعه بربدن افرادجامعه تمرکزدارد و از بدن به مثابه مبنع نیروهای قابل استفاده و سربراه بهره برداری میکند و دراین راستا انضباط به معنی سازگارکردن مکانیزم قدرت با بدن فرد از طریق نظارت و تربیت است که درچهارچوب نهادهائی چون زندان و مدرسه و بیمارستان و پادگان و کارگاه و معماری و آرایش شهرها با هدف نظارت و کنترل جمعیت ساکن شهرها صورت می گیرد و بطورکلی باهدف رؤیت پذیرکردن و به هنجارسازی (شیئی گشتگی) طراحی می شود. Read the rest of this entry