بایگانی ماهانه: اوت 2014

اعتراض هزاران نفر علیه کنترل حریم کاربران در برلین

 گزارش در لینک زیر:

http://persian.euronews.com/2014/08/31/anti-spying-march-attracts-thousands-in-berlin/

درهمین رابطه نگاه کنید به مطلبی تحت عنوان «به پایش دائمی خود اعتراض کنیم!» Read the rest of this entry

Advertisements

مقایسه برخورد با زندانیان در ایران و برزیل در دو پرده!

تقارن زمانی دو گزارش درمورد برخورد دولت ایران و برزیل با زندانیان جرائم عمومی و بطورمشخص زندانیان شورشی، تفاوتی بزرگی را درنحوه برخورد آنها نشان می دهد. نگاهی به رفتارآنها و مقایسه آن دو بایکدیگرنشان دهنده درجه خشونت حکومت اسلامی ایران و عیارخوبی برای سنجش آن است. اساسا نحوه برخورد با زندانیان شاخص خوبی برای سنجش میزان ارج و قرب شأن انسانی و درجه پای بندی هردولتی به دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشری است. Read the rest of this entry

برشی از شورش سیاهان آمریکا، با شعاردست ها بالا، شلیک نکن!

اکنون بیش از دوهفته است که شهرک فرگوسن با بیست هزارجمعیت که در حومه سنت لوئیس در ایالت میسوری قراردارد علیه تبعیض نژادی به پاخاسته است. از آن جا که انگشت برروی رنجی سراسری و جاری در کالبدایالات متحده نهاد، واکنش های گسترده ای را برانگیخت. Read the rest of this entry

جنبش و ضدجنبش!

بجاست وقتی از ضرورت بهنگام بودن جنبش ها، سخن می گوئیم به ضدجنبش ها، یا جنبش های نابهنگامی که از موضع ارتجاعی علیه نظم کنونی برمی آشوبند، جنبش هائی که درگوهرخود نه بدیل بلکه هم چون پاره های تن و انگل های پیکره نظام، از آن تغذیه می کنند، و از قضا امروزه با مصائب بی کران عروج بی مهارآن ها بویژه درمنطقه خود مواجهیم، نیزاشاره ای بکنیم….. Read the rest of this entry

جدال سنگین دو جناح برا ی کنترل دانشگاه ها!

دوره احمدی نژاد مقطع مناسبی بود که حاکمیت و باندهای افراطی-امنیتی، میخ خود را محکم تر بر»تابوت» دانشگاه ها به کوبند و بیشترین تلاش خود را در پادگانی کردن فضای آن ها، تصفیه های فراگیر و گرازکوب کردن به کارگیرند و البته بیشترین موفقیت را در قیاس با دوره قبل، نصیب خود کردند و عرصه را حتی بر جناح های رقیب و هم پیمان خود هم تنگ کردند. با این وجود، همواره جدال های درونی باندهای رژیم که هیچ گاه در کل حیات نظام اسلامی فروکش نکرده اند، در سطح دانشگاه ها نیز بازتاب داشته اند. Read the rest of this entry