آمریکا نگران ازهم پاشیدن نظام تحریم ها بر ایران است!.رژیم ایران هم نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه!

لبست سیاه جدید آمریکا!

سیاست آمریکا درمورد تحریم ها سیاست استفاده تواما ازگاز و ترمزبوده است تا بتوان با سرعت اندکی جلورفت و اجازه نداد ماشین دوربردارد.  چرا که بنظرآنها بدون فشارسنگین تحریم ، اهرمی برای گفتگو و دست یابی به پیمانی مطلوب درمورد سیاست هسته ای دولت ایران وجود نخواهد داشت. با این همه همان گشوده شدن دریچه کوچک و محدود لغو تحریم، به خطری برای ازکارافتادن اهرم تحریم هاست. اگرچنین اتفاقی بیفتد دولت آمریکا ازچندین جهت بازنده واقعی خواهد بود:

اولا فشارهای دولت اسرائیل و مخالفت مجالس کنگره و سنا چندین برابرخواهد شد. ثانیا رقبای آمریکا با خیزبرداشتن برای نفوذ و تصاحب بازارپرسودایران شرکت های آمریکائی را که بدلیل چندین دهه قطع رابطه از مزیت کمتری برخوردارند به عقب خواهند راند. ثالثا و مهمتر از آن برسرمیزمذاکرات  برای توافق پایدار دولت ایران اهرم های برنده تری برای چانه زنی و گرفتن امتیازخواهد داشت.

بی تردید چنین وضعیتی برای دولت آمریکا آنهم درشرایطی که انتخابات داخلی  برای مجالس آمریکا درپیش است، درحکم دهان سوخته و آش نخورده خواهد بود. انتقاد و هشدار دولت آمریکا به دولت سوریه درمورد کندی نابودی سلاح های شیمیائی پس از ازدست دادن اهرم حمله نظامی هم دلیل مضاعفی برای دولت آمریکا  که نباید بیش از اندازه و بطورزودرساهرم های فشار را تضعیف کرد.

چنانکه درمورد ایران شاهدیم بنابه ضرب المثل از تویک اشارت ازما به سردویدن،  درپی توافقنامه موقت و محدود ژنو، شاهد هجوم بی سابقه هیأت های سیاسی و اقتصادی اروپائی و در رأس آن هیئت اقتصادی 110 نفره فرانسوی  و  غیراروپائی از ترکیه و روسیه و سایرکشورها به ایران بودیم که ابعاد و شتاب آن ها سخت دولت آمریکا را نگران ساخت و موجب اخطارهای جدی به بقیه دولت ها و هیأت های اقتصادی بودند. دراین رابطه بویژه ابعاد خیز دولت فرانسه و قرارداد بزرگ ایران و روسیه درمورد مبادله نفت و کالا و تلاش های ترکیه برای گشایش وسیع تراقتصادی برجسته است.  واقعیت آن است که دراین عرصه دولت آمریکا عملا تنهاست و حتی متحدینی چون دولت انگلیس و یا دولت فرانسه نیز از او حمایت نمی کنند. به هرصورت دولت آمریکا برای که نشان دهد که آن اخطارها جدی است و باکسی حتی با دوستان و هم پیمانانش شوخی ندارد  به در آخرین اقدام ناگزیرشد که برای باردوم دربحبوحه مذاکرات افراد و شرکت های تازه ای را در لیست سیاه خود قراردهد.  دراین رابطه چند نکته زیربرای مشاهده سیمای حاکم برمناسبات بین المللی را زیرذره بین قرارمی دهد:

الف- یک جانبگی متکی براهرم اقتصادی.فشارها و تهدیدهای تازه  آمریکا بار دیگر ماهیت شکننده اجماع جهانی موردادعای دولت آمریکا درمورد بحران هسته ای و نظایرآن را نشان می دهد. واقعیت آن است که فشاریک جانبه اقتصادی ناشی از مراوات عظیم اقتصادی آنها با آمریکا و تهدید یک جانبه  به قطع حضور آنها در بازار آمریکا نسبت به کشورهای دیگراز اروپا و چین  تا  روسیه وژاپن و برزیل و کره جنوبی و ترکیه و همه و همه تحت چنین شرایط و تهدیدهائی صورت گرفته است که ماهیت آن جیزی جزسیاست یک جانبه گرائی اقتصادی، سیاستی که اهرم های اقتصادی نقش اول را در آن بازی می کنند نبوده است. این سیاست البته سیاستی است که درخدمت تحمیل و تضمین برتری دولت آمریکا و کلا با آموزه ها و ادعاهای بازارآزاد مورد ادعا نیزنسبتی ندارد. چرا که عملا داد و ستدجهانی را تحت الشعاع امیال یک کشورقرارمی دهد. علاوه براین وسیله ای برای تحمیل هژمونی تنها ابرقدرت جهان  برسایرقدرت ها درحوزه های گوناگون که رقبا درصددند که به نحوی آن را خثی کنند.

2- نقش دولت ایران درحصول این اجماع:

واقعیت آن است که نقش رژیم ایران (و دولت احمدی نژاد) نیز متقابلا دربوجود آوردن اجماع جهانی در اعمال تحریم هائی که دولت آمریکا آن را دارای ابعادبی سابقه ای درسطح جهانی عنوان می کند، نقش کلیدی داشت. هیچ کسی باندازه خامنه ای و احمدی نژاد با سیاست های احمقانه و جنایتکارانه و البته توخالی خود درایجادچنین وضعیت که موجب صدورقطعنامه های متعددسازمان ملل و نیزتحریم های بیرون از آن سازمان نبوده اند. تاحدی که امروزه با توزیع سبدکالائی گوشت وبرنج چندکیلوئی شاهدهجوم مردم مستاصل و گرسنه  درکشوری که صاحب یکی از بزرگترین منابع نفتی و گازی و  است هستیم که حتی روحانی را دربرابرابعادرسوائی و شرمندگی و یا فشاررقبا مجبور به پوزش خواهی نسبت به آن نوع توزیعی می کند که این بدبختی و فلاکت را درمعرض دیدجهانی قرارداده است. و حال آنکه آنکه با  حذف صورت مسأله یعنی  بدبختی و گرسنگی و استیصال گسترده درکشورکه بسته های یارانه جنسی ا خیربه تماشا دیگرنمی توان چهره رنجور و آکنده از فقرمردم این کشور را نمی توان پنهان ساخت.

3- نکته سوم آن است که شعف دولتمردان آمریکا درمورد ابعادتأثیرات تحریم و افتخاربه آن و تهدید به کارگری گسترده ترآن نیزیک سیاست غیرانسانی و ضدبشری و شرم آور است که نباید به آن میدان داد و اهرم آنرا تیزکرد. نباید به هیچ دولتی چه دولت خودی و چه دولت های رقیب اجازه داد که از سیاست گرسنگی دادن و اهرم اقتصادی برای اهداف و مطامع خود سودجویند. نابودی صدها هزارکودک عراقی درپیش ازجنگ آمریکا و عراق بقدرکافی شرم آورو جنایتکارانه بوده است که اجازه تکرارش برای هیچ کشوری آرزوکرد.

فشارو مبارزه به دولت ها ازجمله رژیم ضدانسانی وتبه  کارجمهوری اسلامی را نباید به فشاربه مردم یکسان گرفت. خالی کردن آب حوز برای شکارماهی سیاستی که دولت غربی درپیش گرفتند، سیاست شرم آوری است که هجوم مردم گرسنه و نگران ایران درمورد بسته های کمکی اخیرتنها گوشه ای از آن را برملاکرد.

جالب است اکنون نیزشاهدهمزبانی کامل نیروهای  تندرو و سرکوب گردداخلی از سپاه و مصباح یزدی و نمایندگان تندرومجلس و امثال کیهان شریعتداریبا نومحافظه کاران و جناح های تندروداخلی آمریکا و دولت اسرائیل هستیم و این درحالی است که آنها همیشه هرنوع همزبانی ولو ظاهری را دلیل سرکوب مخالفان و نوکرو نفوذوعامل شیطان بزرگ و سایرقدرت ها عنوان می کرده اند.

ناگفته نماندکه رژیم ایران هم درداخل به نحودیگری حرکت با ترمزو گاز را پیش گرفته است. چرا که او هم نگران گشادشدن سوراخ تنگ سیاست مماشت با قدرت های بزرگ و تسری آن به سایرحوزه ها که می توان منجربه عقب راندن آن فضای سنگین رعب و امنیت در سایرعرصه های اجتماعی و سیاسی گردد. بهمین دلیل با تمام قوا و خشم شاهد تشدید فشاربه کارگران و دانشگاهیان و روزنامه ها هستیم و باکوچکترین و خطا و اعتراضی سران دست نشانده قوه قضائیه و نهادهای امنتیی برای تنبیه کارگران معترض و فعالان کارگری و یا گشوده شدن فضای بحث و گفتگو پیرامون عواقب فاجعه بارسیاست های هسته ای سخت به تکاپوافتاده و چنگ و دندان نشان می دهند.

     بهرحال شرایط تازه ای در فضای سیاسی داخلی و بین المللی ایران درحال پیداشدن است. که استفاده سنجیده از این فرصت ها هوشیاری مردم و فعالین را می طلبد.

Advertisements

Posted on فوریه 7, 2014, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: