بایگانی ماهانه: اکتبر 2013

به پایش دائمی خود اعتراض کنیم!

131028073826_stop_spying_304x171_getty

دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! Read the rest of this entry

Advertisements

فرصت ها ناپایدارند، باید جنبید!

تشدید سیاست  ترور و ارعاب  و ضرورت بهره برداری از فرصت های ناپاپدار!

حکومت اسلامی بنا دارد که به موازات چانه زنی با دولت های غربی پیرامون بحران هسته ای باهدف گشایشی درکاستن ازدامنه تحریم های نفتی و بانکی، در داخل کشور برفضای امنتی و اختناق افزوده و کمربندها را سفت ترکندتا باد نبردش! Read the rest of this entry

تداوم افشاگری ها، لرزه برنظام شنود و جاسوسی فراگیرآژانس امنیت ملی دولت آمریکا افکنده است!

وقتی خیاط درکوزه می افتد! شنود های آژآنس امنیت ملی از مردم جهان و از دولت ها، چنان فراگیر بوده است و  چنان مرزهای دوست و دشمن را بهم ریخته است که از آن به عنوان زمین لرزه ای دربهم ریختن اعتماد متحددین نام برده اند. آشکارا دولت آمریکا فاقد توان پاسخگوئی در تکذیب و یا توجیه اعمال خود است. باحتمال زیاد درآینده ای نه چندان دور از نقش ادوارد اسنود و اسنودیسم به عنوان پدیده ای بی سابقه و منحصربفرد Read the rest of this entry

شنودفراگیر دولت آمریکا از جهان و سلطه گرائی نرم افزاری!

افشاء و درهم شکستن اسراردولتی و طبقه بندی شده و بشدت از دسترس مردم پنهان نگهداشته شده، به یکی از مطالبات پایه ای برآمدجنبش های اجتماعی نوین تبدیل شده است. ازمنظراکثریت بزرگی از مردم جهان و کشورهای پیشرفته صنعتی، سیاست شنود و جاسوسی فراگیر شهروندانآما و انحصاراطلاعاتی و طبقه بندی شده، بخش جداناپذیری از پایه های سلطه اقتصادی و سیاسی بنگاه ها و شرکت های بزرگ و فراملی را تشکیل می دهد. Read the rest of this entry

تهاجم بزرگ به معیشت مردم!

درمیان هیاهوی تبلیغاتی مذاکرات هسته ای که فعلا نه به باراست و نه بدار، درعوض  شاهد برداشتن گامی بزرگ  در راستای برچیدن  یارانه ها به مردم هستیم. این تعرض با توافق وهمراهی مجلس و دولت  صورت گرفته است و در گام نخست مشمول حذف یارانه های یک جمعیت تقریبا 25 میلیونی تحت عنوان سه دهک بالائی و تروتمند خواهد بود. Read the rest of this entry

مجید توکلی و یک جنگل ستاره!

مجید توکلی که سخنرانی آتشین وی دراعتراضات دانشجوئی سال های 88 موجب خشم رژیم و زندانی کردن وی شد، پس از چهارسال به مرخصی آمده است. رژیم درآنزمان با ساختن سناریوئی که تنها از ذهن معیوب حکومتی تاخرخره مردسالار و رسوبات قرون وسطائی برمی آید، به خیال خام خود کوشید با چادربسرکردن او برای فرار از چنک مأمورانش، باصطلاح او را خراب کند. بیادداریم که واکنش آغشته به پوزخندجوانان به این تلاش مذبوحانه رژیم، کمپین چادربسرکردن آنها دروب لاگ ها و فضای مجازی بود. جشن دانشجویان پلی تکینک  به مناسبت این مرخصی نشان دهنده آن است که بکوری چشم کسانی که سالها کوشیده اند تا دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کنند، أذرخش امید و حرکت هم چنان در دانشگاه ها زنده است و سرکوب  دانشگاه ها نتوانسته آست آن را خاموش کند و حتی ورود نسل جدید نیزتنوانسته است سنت مبارزاتی و حافظه تاریخی مبارزات این دانشگاه را دچارگسست نماید.  دانشگاه هم چنان مدافع سنگرآزادی و عدالت اجتماعی خواهد ماند. و حتی تعیین وزیرعلوم رهبرفرموده وعقب نشینی روحانی در دقیقه 90 نیز قادربه خاموشی این آذرخش نیست*

جشن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت مرخصی مجید توکلی

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=114912

یک جنگل ستاره:

http://www.youtube.com/watch?v=jEdVjTXOP04#t=10

*- عقب نشینی روحانی دردقیقه 90

https://roozbe.wordpress.com/2013/10/22/aghab-neshini/#more-698

عقب نشینی روحانی در دقیقه 90

گام تازه افراطیون درمهندسی کابینه. آیا قراراست که محیط  دانشگاه هم چنان پادگانی باشد؟! کلید قفل دانشگاه دردستان کیست؟

انصراف روحانی ازمعرفی جعفرتوفیقی به عنوان وزیرعلوم دردقیقه 90، هرچه قدر که به کام جناح افراطی و بازنده انتخابات خوش آیند است برای حامیان رنگارنگ دولت  ناامیدکننده است. بطوری که حتی برخی نمایندگان حامی دولت درمجلس هم غافلگیرشده و نسبت به آن انتقاد کرده اند. برخی روزنامه ها چون شرق و قانون و آرمان این عقب نشینی را مورد پرسش و انتقادقرارداده اند. Read the rest of this entry

دردسرنوه امام بودن!

ظاهرا دراین دور و زمانه  دردسرنوه امام بودن بیش از مزایای آن است. میراث سنگین سنت بردوش نسل های جوان تر و بعدی این خاندان سنگین و سنگین ترمی شود و آن ها را وادارمی کند که بیش از پیش از واقعیت وجودی خود فاصله بگیرند. Read the rest of this entry

دفاع صریح و فاشیستی( = فتوای ضمنی؟) ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!

سران رشید و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافع وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت  دیپلماسی سودمی جویند. اماهمواره دم خروس آشکارتر از آن است که بتوان پهنانش نگهداشت، چرا که این ادعاها در تناقض آشکار با عمل و سایر سخنان آنهاست. Read the rest of this entry

بحران مهاجرت در مرز فاجعه!

فاجعه انسانی مهاجرت، هم چون ننگی برپیشانی تمدن بشری!

اساس بحرانی بنام مهاجرت را  فقر و جنگ و سرکوب تشکیل می دهد. کمترروزی است که خبری دردناک و فاجعه آمیز دراین مورد بگوش نرسد. هرروزخبرهائی چون غرق شدن صدها نفر در آب های ایتالیا و مالی- از دروازه های ورود به جهان غرب- و یا نجات صدها تن دیگر درامواج پرخروش دریاها بگوش می رسد. Read the rest of this entry