بایگانی ماهانه: اوت 2013

شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟

همه قرائن و گزارش ها و سخنان مقامات آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی حکایت گر حمله قریب الوقوع ائتلاف سه گانه آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه است . سی ان ان حتی زمان حمله را روز پنجشنبه اعلام داشته است. همه درانتظارفرمان رسمی  اوباماهستند. تدارک این حمله درشرایطی صورت می گیرد که: Read the rest of this entry

Advertisements

سیاست مهارمطالبات و جنبش مطالباتی!

همواره این سؤال مطرح است که آیا گشایشی اندک و قطره چکانی آن هم اساسا درحوزه اقتصادی مطعوفِ به بهبود فضای کسب و کار، پاسخ گوی این حجم از انباشت مطالبات و انتظارات مردم  نسبت  تغییراوضاع خواهد بود یانه؟ Read the rest of this entry

فوبیای شنود و فتوای آیت اله!

منشأ جسارت آیت اله!

اخیرا ناصرمکارم شیرازی  نظر خود را درمورد کارگذاشتن شنود در دفاتر افراد ابرازداشته است. برطبق گزازش تارنمای عصرایران (25 مرداد92)*، پاسخ او چنین است:

«این کارشرعا صحیح نیست مگر در مواردی که مشکوک به جاسوسی یا قاچاق موادمخدر و امثال آن هستند». Read the rest of this entry

تلاش مذبوحانه برای رفع و رجوع سخان حجاریان!

بازتاب منفی سخنان حجاریان  که بیان صریحی از پوست اندازی اصلاح طلبان بود، در سطح داخلی و جهانی چنان بود که حتی در میان خود اصلاح طلبان و جبهه مشارکت موجب بروز تنش ها و نارضایتی هائی شده است. چنان که دو تن از عناصرمهم جهبه مشارکت یعنی شکوری راد و یداله اسلامی دبیرکل مجمع  نمایندگان ادوارمجلس شورای اسلامی بلافاصله در صدد توجیه و ماستمالی کردن سخنان وی برآمدند*. آن ها موضع حجاریان را شخصی و ناشی از علاقه وی به استفاده از واژگان جدید و صریح و بی پرده سخن گفتن دانسته و اضافه کرده اند ایکاش گفتگوکننده، که وابسته به سپاه است آن را  بازتاب نمی داد و موجب این سوء تفاهمات نمی شد!.* آن ها در این واکنش بجای درنگ بر واقعیتی که حجاریان تنها آن را بی پرده بیان کرده است او را به  تک روی و بی ملاحظه سخن گفتن و میل مفرش به استفاده واژگانی تازه هم چون بکارگرفتن «تدلیس سیستمایتک» متهم می کنند و البته به روی خود نمی آورند که حجاریان صراحتا در کنارآن به انکارتقلب و تخلف انتخابات سال 88 پرداخته است. علاوه برآن  وقتی خود هم چون سخن تاجزاده صراحتا اظهارمی دارند که برنامه روحانی و اصلاح طلبان یکی است و همه اشان در زیرپرچم اعتدال سینه می زنند، وحتی روحانی  درآخرین سخنان خود در مجلس از اردوکشی خیابانی درسال 88 سخن به میان می آورد و کسی از حصرات دراعتراض به آن دم برنمی آورد، چرا باید از سخنان ججاریان برآشفته شوند؟. آخرین نمونه از این گونه سینه زدن ها در زیرپرچم رفسنجانی و روحانی موضع عمادین الباقی* است که با ژستی حقوقی بشری  وارد میدان شده و کابینه و وعده های روحانی را از منظرحقوق بشرقابل قبول اعلام داشته است! که نشان دیگری از دگردیسی کامل و سینه زدن چهره بدون آذین بندی این حضرات در زیرپرچم نظام است.

ججاریان کاتولیک تر از پاپ!

*-   https://roozbe.wordpress.com/2013/08/12/hajaian-katoliktar-az-pap/

*-سایت جرس 26 مرداد

*-تارنمای عصرایران 26 مرداد

مصر و خطرجنگ داخلی!

در نوشته ای که  پس از کودتای ارتش مصر نگاشتم  بر سه ویژگی عمده آن لحظه  اشاره کردم که عبارت بودند از:  Read the rest of this entry

تاجزاده از حجاریان جلو زد!

این روزها گوئی بازاررقابت درمیان اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز، در این که چه کسی کاتولیک تراز پاپ است داغ شده !.* اگراصول گرایان در تاکتیک  و ادعای خود که روحانی اصول گرا و وابسته به کمپ اصول گرایان است چندان جدی نبودند و بهمین دلیل در خفا و علن تمامی تلاش خود را برای مهندسی کابینه  و چینش وزراء بکارگرفتند وهم چنان هم بکار می گیرند، Read the rest of this entry

معنا و کارگردگفتمان اعتدال

1017573_533569313355694_2080081119_nروحانی و برنامه نویسان وی مشی و گفتمان اعتدال را زدن پل بین آرمان و واقعیت ها و سوق دادن این واقعیت ها به سمت و سوی آرمان تعریف کرده اند و از آن بنام دیانت عقلانی نام برده اند. با این همه در کانتکست صف آرائی های موجود، راهی است وسط بین دو رویکرد افراط و تفریط  که در دوسویش اصلاح طلبی و افراط گرایان راست قراردارند. Read the rest of this entry

سعیدحجاریان کاتولیک تراز پاپ و در نقش یک پنبه زن!

خامنه ای در یکی ازسخنان اخیرخود خواهان توبه اصحاب فتنه، بخوانید «اصلاح طلبان و سبزها» پیرامون اتهام تقلب درانتخابات سال88  شده بود. او گفته بود با این که درخلوت خود به آن اعتراف می کنند، اما چرا علنا مطرح نمی کنند! اکنون زمانی اندک پس ازآن سخنان، سعید حجاریان درگفتگو با تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه، کاتولیک تر از پاپ نه فقط تقلب که اتهام تخلف را هم که حتی سردمداران رژیم به درجاتی وقوع آن را انکارنکرده اند، نیزرده کرده است. او هم چنین درطی  دیداری با دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه خواهان رعایت اعتدال درمطالبات و پائین کشیدن فتیله انتظارات شده است.

Read the rest of this entry

پایگاه اقتصادی قدرت مطلقه!

برای حفظ و تضمین قدرت مطلقه نیازبه اقتصاد دولتی و شبه دولتی تحت کنترل، به عنوان زیربنای چنین اقتداری، یک نیازحیاتی است که بدون آن ولایت مطلقه قادر به اعمال قدرت مطلقه نخواهد بود و از سوی دیگر بدون درهم شکستن چنین انحصاری، اقتصادبحران زده قادر به نفس کشیدن نخواهد بود. هم چنین ولایت مطلقه به معنی فراقانون بودن است. Read the rest of this entry

انتقادبه کابینه تماعیار مردانه ازکدام منظر؟

 انتقادبه کابینه تمام عیارمردانه از منظرمبارزان ضدسیستم و ناقد قدرت را نباید به معنی خواست مشارکت و حضورجنبش زنان درکابینه دانست. برعکس مشارکت نه فقط زنان بلکه هرجنبش  ضدسیستمی دیگر در قدرت و سیستم حاکم، با امید به رفرم از بالا، ره بجائی نبرده و برعکس موجب سترون سازی، افزایش اینرسی و چسبندگی آن به وضع موجود و مشارکت در بازتولید آن خواهد بود. صحت این ادعا درمورد نظامی تاخرخره ضدزن دوچندان است. تقسیم سیستم و قدرت حکومتی به حکمرانی خوب و بد، آن گونه که برنامه روحانی به آن مبادرت کرده است، تغییری درحقیقت فوق نمی دهد. جنبش راستین زنان باید رفرم ازبالا را به همان رفرمیست های حرفه ای واگذارد و خود با فشار از پائین برای صیانت از مطالبات راستین خود و تحمیل آن ها به نظام مستقر از یکسو، و توانمند سازی خویش و جامعه برای درهم شکستن نظم موجود و خشکاندن ریشه های مولدمناسبات تبعیض آمیز از سوی دیگربه پردازد.