بایگانی ماهانه: ژوئن 2013

گفتمان اعتدال به دنبال چیست؟

 در وهله اول اشاعه این توهم که با پیوند شاخه های های مختلف  یک درخت پوسیده می توان به نجات کل یک درخت امید بست. اما واقعیت آن است که کل درخت یعنی نظام به مرحله پوسیدگی کامل رسیده و هیچ پیوندی میان شاخه های خشک و نیمه خشک گوناگون سیستم ( ازجمله تشکیل باصطلاح  دولت وحدت ملی و فراجناحی) نمی تواند نظام پوسیده را نجات بدهد. Read the rest of this entry

Advertisements

در اهمیت استفاده ازفرصت های بوجود آمده!

روی دیگرسکه «انتخابات«، بوجود آمدن فرصت ها و امیدهای تازه ای است که علی رغم خواست کارگردانان رژیم درمتن تکانه های اجتماعی وبهم خورد تعادل نسبی حاکمیت  شکل می گیرد. تراکم بحران و انباشت مطالبات درکنار گشوده شدن چنین روزنه ها و فرصت هائی ، سبب آزاد شدن انرژی های حبس شده و شکل گیری فرایندمقاومت جامعه در برابرقدرت حاکم می گردد. Read the rest of this entry

راز تداوم جمهوری اسلامی علیرغم گندیدگی!

بیگانگی نسبت به سرچشمه قدرت و این که چگونه انتخابات درخدمت ترمیم قدرت فرسوده شده قرارمی گیرد!

قدرت اساسا درشکل رازآلودش به شکل قدرتی مستقل از مبنع اصلی خود سرکش و بیگانه و سرکوبگرظاهرمی شود، ضمن آن که درهمان حال می کوشد که ریاکارانه خود را به عنوان قدرتی خادم به مردم جابزند (چقدرما واژگان خادم و نوکر و خدمتکارمردم بودن را از زبان احمدی نژاد و سایرهم پالگی های او شنیده ایم). Read the rest of this entry

تبارشناسی رویداد 24 خرداد92

معجونی بنام  رویداد 24 خرداد 92 و خود ویژگی های آن

مارکس درهجدهم برومرازقول هگل می نویسد که همه رویدادها و شخصیت ها درتاریخ گوئی دوبار ظاهرمی شوند، و خودمی افزاید نخست به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. واقعیت آن است که رویداد 24خرداد امسال نیز بی بهره از چنین ظهوری نیست. معجون و آمیزه ای متضاد که درحدفاصله دوم خرداد 76 (تحولات معطوف به  درون سیستم) و جنبش اعتراضی 88 (تحولاتی که سمت وسوی ساختارشکنانه و ضدیت با کل سیستم پیداکرد) متولد شده است. Read the rest of this entry

از جادوی صندوق رأی تا پایکوبی در خیابان ها!

صندوق-حتی صندوق یک «انتخابات»حقیقتا انتصابی- آن جعبه جادوئی است که درپای آن مردم قدرت و حق تصمیم گیری خود را که حاصل یک کنش جمعی است به دیگری و دراصل به آن سیستمی واگذارمی کنند که کاندیداهای گزین شده هم چون عناصروفادار و امتحان پس داده سیستم، اما بنام مردم  و به نیابت از آن ها نصمیم گرفته و عمل می کنند. Read the rest of this entry

نقش شبح تحریم در»انتخابات»

واقعیت آن است که  دردنیای امروز هیچ حکومتی حتی از نوع مستبدآن نمی تواند بدون تظاهر به حمایت و رأی مردم درپشت سرخود به آسانی به حیات خویش ادامه دهد و این همان اهرمی است که شهروندان وکنشگران ازطریق آن می توانند بصورت مثبت یا منفی ازآن سود برند. برای رژیم ایران هم تظاهر به داشتن حمایت مردمی برای دادوستدهای سیاسی ودیپلماتیک و سرمایه گذاری و فشارهای حقوق بشری و حتی تنظیم مناسبات درونی و جناح بندی های خود از دیرباز واجد اهمیت  بوده  است که سی وچندسال است باچنین اهرمی بازی می کند. Read the rest of this entry

نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه «انتخابات» در آستانه دقیقه 90

 یک آرایش سه قطبی مرکب از سه رویکرد متفاوت دردرون و پیرامون حاکمیت شکل گرفته است که شامل دو گرایش افراطی و محافظه کار اصول گرایان، و  صف اصلاح طلبان و اعتدال گراها و و اصول گرایان منتقد و میانه رو می باشد. بجز روحانی،- وصرفنظر ازغرضی که درنظرسنجی ها محلی از اعراب ندارد- بقیه کاندیداها درطیف اصول گرایان قراردارند گرچه دراین میان محسن رضائی خود را اصول گرای مستقل و غیرجناحی می داند. Read the rest of this entry

پروازشبحی برفراز»انتخابات»!

مواظب  مداخله دست غیبی در»انتخابات» باشید!

این دفعه ناظران سیاسی ازبرملاشدن نقش یک دست غیبی در «انتخابات» شگفت زده شده اند. نقشی که قاطع است اما هم چون شبحی پنهان برفراز صحنه نمایش انتخابات درگشت و گذار است تاهرجا که سازوکارها و روال عادی مهندسی کارگرنیفتاد مداخله قاطع به عمل آورد  وسریعا آب را به مسیر مورد نظرسکانداران نظم موجود هدایت کند. Read the rest of this entry

گفتمان های اصلی کدام ها هستند؟

مهم ترین گروه بندی های اپوزیسیون بورژوایی کدام­ها هستند، برنامه و استراتژی اقتصادی و سیاسی آن­ها چیست؟ و آیا در صورت روی کار آمدن هر یک از آن­ها، هیچ گشایشی در وضعیت زندگی اجتماعی در ایران، و به ویژه وضعیت طبقه کارگر، رخ خواهد داد؟ Read the rest of this entry

نگاهی به منشأ جدال بی پایان جناح ها و تفاوت برنامه و استژاتژی آن ها

رژیم درپی رخدادهای 76 و 18 تیر و بخصوص بحران 88 به قطعیت کامل رسید که تنها از طریق تشدید سرکوب و انسداد تمامی حوزه های سیاسی و فرهنگی و تشکل ها و اینترنت و… و حتی  چلاندن طبقه سیاسی حاکم و کنارگذاشتن بخش هائی که خطرانتقال بحران از بالا و درون حاکمیت به متن جامعه را دارند، قادر به حفظ قدرت و تداوم حیات خود است. Read the rest of this entry