بایگانی ماهانه: مه 2013

نگاهی به سه جلوه بارز استالینیسم!

دراین بخش اساسا به سه فراز بارزازاستالینیسم درعین ادعای مخالفت با آن اشاره خواهم کرد. و درحاشیه آن اشاره ای هم دارم  به ماهیت برنامه نویسی های فرقه ای. Read the rest of this entry

Advertisements

«انتخابات» و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن

برای برپائی جنبش من رأی نمی دهم، شما چطور؟!»

چرا تحریم یک تاکتیک انفعالی نیست؟
وقتی یک نظام تمامی توان خود را برای مهندسی کردن یک «انتخابات» بکارمی گیرد و درعین حال می کوشد که آن را حماسه هم جا بزند، دربرابر، تنها گذاشتن رژیم و تبدیل آن به نمایش انزوای پرشکوهش به معنی محروم کردن وی از قدرت  فریب داخلی و جهانی  و نیزتشدید منازعات درونی اش می باشد و این که این خود بخشی از مبارزه مستمرمردم علیه حکومتی خودکامه و ارتجاعی است. تحریم گامی است طبیعی درفرایند تعمیق رأی من کو و رأی من را پس بده به «جنبش من رأی نمی دهم». Read the rest of this entry

«مسأله اصلی انتخابات چیست»؟ کوتاه پیرامون نظرخواهی بی بی سی*

بی بی سی  ازعده ای » صاحب نظربا گرایش های گوناگون» نظرشان را پیرامون سؤال فوق پرسیده است. و پاسخ ها  نیزعموما به معضلاتی چون تحریم و یا بحران اقتصادی و مناسبات رهبری با رئیس جمهوری و نظایرآن پرداخته اند. Read the rest of this entry

اختلال درچرخه بازتولید نظام یا مشارکت درآن؟

 یکی ازمشخصات نظام اسلامی در فاز گندیدگی، بی پایگاهی و تکیه کاملش برسرنیزه وزوراست. اما نباید فراموش کرد که هیچ نظامی ولو کاملا سرکوبگرو مستبد، بدون مشارکت مردم درچرخه حیات خود قادربه تداوم هستی و بازتولید خود نیست. Read the rest of this entry

«انتخابات» و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام!

هرنظام وسیستمی مثل هرموجودی زنده دارای دوره تولد ورشد و پیری است. صرفنظراز این که حکومت اسلامی ازهمان بدوتولد موجودی واپسگرا و ناهمساز با دست آوردهای تاریخی بشربود، اما این قانون درمورد رژیم های نابهنگامی که قادربه تغییرخود درانطباق با نیازها و مقتضیات زمانه خودنیستند دوچندان می شود. Read the rest of this entry

نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت!

آب درلانه مورچه گان!

رفسنجانی با آمدن به صحنه انتخابات دردقیقه 90- درساعات پایانی اسم نویسی-  بسیاری از دست اندرکاران حاکمیت را غافلگیرکرد. او درحالی کهشمارش معکوس برای اسم نویسی آغازشده بود، آمدن خود را  به عدم مخالفت خامنه ای مشروط کرد و باین ترتیب توپ را به زمین  اوانداخت و با وجود آن که هیچ قرینه و نشانه ای حاکی از موافقت ضمنی خامنه ای دیده نمی شد، وارد صحنه گشت. Read the rest of this entry

تحریم انتخابات نمایشی به مثابه یک کنش فعال!

از فرود آواربحران گزیزی نیست!

بحرانی که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است بحران موسمی و گذرانیست، بحرانی است  ساختاری و چندوجهی  وبهم گره خورده و انتشاریافته درسراسرکالبد نظام  و درحال اشباع شدن. Read the rest of this entry

صحنه «انتخابات» درچهارپرده

پرده اول: کاندیداهای حداکثری از ورود به  صحنه انتخابات بازداشته می شوند

دوپینگ سیاسی و شرط بندی اصلاح طلبان روی اسب لنگ! بألاخره پس ازمدت ها تلاش برای راه اندازی و داغ کردن کمپین دعوت از خاتمی برای کاندیدا شدن، و درحالی که در محافل اصلاح طلب ادعا می شد که امید به آمدن وی زیادترشده است (ازجمله  شکوری رادسخن گوی جبهه مشارکت که اعلام داشت امیدوارترشده ام)، خاتمی پس ازمدت ها استخاره و سبک و سنگین کردن اوضاع درسخنانی مبسوط اعلام داشت که نمی گذارند بیایم و اگرهمه چیز بروفق مرادباشد و نظام هم موافق باشد، تازه پس ازچهارسال به نقطه صفر می رسیم، دراین شرایط حتی اگرخود پیغمبرهم بیاید نمی تواند کاری انجام بدهد!. Read the rest of this entry

تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر!

نمایش انتخابات را به نمایش انزوای رژیم تبدیل کنیم!

نمایش انتخاباتی اساسا در انحصار یک گرایش است (اصول گرایان وفاداربه رژیم) و همه معرکه گیری و هیاهو ها برای پوشاندن آن است. ازهمین رو عریان کردن این واقعیت درشرایطی که رژیم در وضعیت ضعیف و شکننده قرارگرفته است از نظر تاکتیکی اهمیت زیادی دارد. اگر رژیم را تنها بگذاریم و او را از امکان نمایش ها و ادعاهای دروغین اش محروم سازیم ضربه کاری به نقشه رژیم برای فریب مردم و افکارجهانی وارد خواهیم کرد. Read the rest of this entry

آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟

1- وقتی از کارگران و طبقه کارگرصحبت می شود، معمولا همه به یاد مطالبات معیشتی و اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل هائی که دراین چهارچوب معنا دارند می افتند. رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار بورژوازی نیز عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان یک طبفه ربطی به مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض های اجتماعی ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است. گوئی کارگر وقتی ازکارخانه بیرون می آید هویت خود را درهمان جا درقفسه های کارخانه و محل کار جا می گذارد و باهویت دیگری به عنوان شهروند رأی دهنده و در قالب مبارزات مدنی و درچهارچوب سازوکارهای بورژوائی هویت دیگری می یاید. Read the rest of this entry