ابتذال گفتمانی!

پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به به جهان متافیزیک (احساس ماموریتی که به ایشان دست داده است….)…..
رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم ، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه پیدامی کند، در تازه ترین پیام خود ریشه دردهای کشور را در کسانی که او فرقه گرایان تبه کارمی نامد غیرایرانی و ضدایرانی می داند که گویا از سرزمین یأجوج و مأجوج به ایران هجوم آورده اند.. . و راه حل هم به سبک او پس گرفتن کشورمان ازچنگ این غیرایرانی ها و ضدایرانی هاست….. 

Read the rest of this entry

Advertisements

تأملی بر سه واقعه: از دست دادن کنترل نهاد ورزش، بومرنگ شعارها، و فرایند درهم شکستن اقتدار رژیم!: تقی روزبه

via تأملی بر سه واقعه: از دست دادن کنترل نهاد ورزش، بومرنگ شعارها، و فرایند درهم شکستن اقتدار رژیم!: تقی روزبه

پیشنهادترامپ، سه ضلع اصلی بحران سیاسی، و عقب نشینی محتمل؟

واقعیت آن است که حکومت اسلامی از هرسو در چنبره بحران های همزمان گرفتارآمده است که برخلاف مواردی چون جنگ ایران و عراق (پذیرش قطعنامه) و یا بحران هسته ای (برجام) فاقدقدرت مانورلازم بوده راه آسانی برای گریزندارد. بطورکلی رژیم دیگر قادر نخواهد خواهد به شیوه تاکنونی به سیاست های خود ادامه دهد. با این همه اهمیت و خطرات هرسه ضلع یکسان نیستند و طبعا مانورها و عقب نشینی های ناگزیررژیم نیزتابع آن بوده و بر آن اساس تنظیم می شود.

Read the rest of this entry

بالأخره خان هم فهمید که!

محمدخاتمی به صدسال پیش برگشتیم!
بالأخره خان هم فهمید که فاجعه انقلاب اسلامی نه پیشرفت که بازگشت به صدسال پیش بوده است (گرچه او ارفاق کرده و نگفته بازگشت به پانصدسال پیش یعنی به دوره اقتدارکلیسا و قرون وسطای ماقبل عصرروشنگری، و فراتر از آن به ۱۴۰۰ سال پیش جامعه النبی که خود از مدافعانش بوده است). با این همه این نوع سخنان هم پس از انتقادجوانان اصلاح طلب به او صورت می گیرد، برای نجات نظام «اسلام سیاسی عزیز» به زبان رانده می شود: Read the rest of this entry

ظریف و حربه زنگارزده او!

via ظریف و حربه زنگارزده او!

حربه زنگارزده ظریف!

همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!.دیپلمات «زیرک» که بیشتر وظیفه یک پادو در حوزه سیاست خارجی را به عهده دارد، نمی گوید که نقش خودجمهوری اسلامی  در نابودی ایران چیست؟. هرکسی که حساب دو دوتا چارتا بلد باشد می فهمد که در وهله اول و بی کم و کاست خودکشانی مسئول این ویرانی هستند که چهل است مقدرات مردم را بدست گرفته اند و  امکانات و ثروت های کشور را صرف بازگرداندن کشور به ارزش ها و سبک زندگی قرون وسطا و «دوران طلائی» ۱۵۰۰ سال پیش و تولیدعلوم اجتماعی و انسانی و سیاسی از نوع اسلامی و گسترش «اسلام ناب محمدی» در منطقه و جهان، و ویرانی محیط زیست و … والبته پرورندان میلیاردرها و آقازاده ها و رانت خواران سیری ناپذیرو حرفه ای کرده است تا جائی که دانشجویان خودی و بسیجی آتش به اختیارهم شروع به افشاء کاخ های فیرورآبادی ها و اکبرولایتی ها و دزدی های امام جمعه های منصوب خامنه ای کرده اند… .

Read the rest of this entry

وقتی اصلاح طلبان به فکرنجات ایران می افتند!

شکاف در میان اصلاح طلبان! 
همان های که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند اکنون به فکرنجات آن افتاده اند!.
پس از خیزش دیماه صحنه سیاسی ایران دگرگون شده است. شعاراصلاح طلب اصول گرا دیکه تمام ماجرا از سوی مردم و بویژه جوانان، به معنای حکم بی مصرف شدن و ابطال گفتمان اصلاح طلبی بود. از سوی دیگر خامنه ای و اصول گرایان و کلا هسته اصلی قدرت نه فقط حاضرنشدند که صدای مردم را بشنوند که خامنه ای با انتقاد از کسانی که مردم را خسته و ناامید می نامند از جامعه و نسل جوانی که هم چنان از نظام فاسد و درهم ریخته حمایت می کنند دم می زند… وی هرگونه عقب نشینی را به معنی متلاشی شدن نظام تلقی کرده و بر دامنه سرکوب و فشارخویش بر مخالفان و منتقدین خود می افزاید.

Read the rest of this entry

ایران مرغ عزا و عروسی منازعات قدرت های بزرگ!

ایران برنده منازعات و مغازلات بلوک کشورهای بزرگ یا بازنده آن؟
جمهوری اسلامی کارت بازی منازعات قدرت های بزرگ با یکدیگر است . در حکمت تغییر ناگهانی سیاست دولت کاناد نست به ایران چه می توان گفت؟ .رفتاری ظاهرا غیرمنتظره توسط ترودو و حزب لیبرال کانادا، اما فی الواقع رفتاری حساب شده و معامله گرانه!
در نشست گروه هفت کشورصنعتی منازعات حول منافع اقتصادی بین شش کشور و از جمله کانادا با دولت آمریکا حادشد و شیب زیادی پیداکرد. بخصوص کاناد با داشتن روابط و مناسبات دیرینه و نزدیک و هماهنگ شده با متحدخود در قاره آمریکا و بازارسه جانبه، ناپرهیزی کرده و بیش از اندازه و ظرفیت تاریخی خود به مقابله با آمریکا برخاست که نمی توانست موجب تنش های داخلی در صفوف طبقه حاکمه کانادا و بخصوص بهره برداری محافظه کاران و لاجرم تضعیف موقعیت حزب لیبرال نشود. Read the rest of this entry

مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!

با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Read the rest of this entry

گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

via گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟